Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

may29th
may29th
8731 5619
may29th
8963 7d4c

July 06 2015

may29th
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamirosia mirosia
may29th
9082 415c 500
Reposted fromwildeyed wildeyed
may29th
2886 4e94 500

July 05 2015

may29th
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viatwice twice
may29th
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— Marcel Proust "W poszukiwaniu straconego czasu. Tom 5 Uwięziona"
Reposted fromtomowa tomowa viatwice twice
may29th
outdoors
Reposted fromDeva Deva viatwice twice

warrioreverdeen:

i’m 99.99 % sure i will be single forever

Reposted fromtwice twice
may29th
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viatwice twice
may29th
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

July 03 2015

may29th
9517 16fd
may29th
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagameofthrones gameofthrones

July 02 2015

may29th
4622 508d
may29th

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viamuviell muviell
may29th
4066 bd82 500
may29th
5433 d27c
may29th
5460 7ba4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl