Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

may29th
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat

September 13 2017

may29th
6419 14ac
may29th
7377 0791 500
Reposted fromannoto annoto viaeibhlin84 eibhlin84
may29th
may29th
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viaciarka ciarka

September 11 2017

may29th
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viagdziejestola gdziejestola
may29th
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
may29th
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
may29th
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
7483 1e02
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

September 10 2017

just-shower-thoughts:

As I get older I get more annoyed with how long it takes to scroll down to my birth year online.

Reposted fromdivi divi viabesomeoneelse besomeoneelse
may29th
6475 69de
English version: here // Polska wersja: tutaj

September 08 2017

may29th

September 05 2017

2283 3cb0
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadeparter departer

September 04 2017

may29th
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
may29th
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
may29th
may29th
7044 70e5 500
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl