Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
may29th
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
may29th
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaoversensitive oversensitive
may29th
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
may29th
may29th
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne vialikeaghost likeaghost
9761 b9b6
Reposted fromancientsoul ancientsoul viagdziejestola gdziejestola
may29th
Opowiadam, jak mi minął dzień. Najlepszy dzień, jaki spędziłem samodzielnie w Chicago.
Dostałem awans.
Poszedłem na fajny, długi spacer.
Wydałem ciężko zarobione pieniądze na coś pięknego.
Zjadłem tę piękną rzecz, była smaczna.
Zaprzyjaźniłem się z kimś.
Dostałem prezent. 
Nauczyłem się czegoś.
To był naprawdę wspaniały dzień. 
Mówię Lilly, że ją kocham, że tęsknię za nią. Wydaję ostatniego dolara na żeton do domu. Jakaś cząstka mnie spodziewa się, że Lilly będzie na mnie czekać. Dałbym wszystko, żeby czekała. Lilly nie czeka.
Jestem sam. Kładę się, nie mogę zasnąć.
Wyczekuję ciemności. 
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagdziejestola gdziejestola
may29th
Reposted fromsavor savor viagdziejestola gdziejestola
6698 4fd1
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
may29th
3589 b657
may29th
may29th
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoolstorybro23 coolstorybro23
may29th
9181 fe80 500
may29th
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoolstorybro23 coolstorybro23
may29th

June 20 2017

may29th
8116 26b8
may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl