Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

may29th
9677 d28c 500
Reposted fromlander lander viagdziejestola gdziejestola
may29th
3672 055f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viancmsp ncmsp
may29th
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viancmsp ncmsp
may29th
3648 77e7
may29th
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viagdziejestola gdziejestola
may29th
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

may29th
6572 3281 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viancmsp ncmsp
may29th
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
may29th
8116 26b8
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall

June 15 2017

may29th
may29th
Reposted fromoll oll viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
0806 7210 500
Reposted frommakle makle viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
5905 30ca
may29th
6114 31b5
may29th
4191 be14
may29th
4690 f5ff
may29th
4685 94a1 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaBorderlineGirl BorderlineGirl
may29th
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch.W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg, 'Księżniczka z lodu'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl